Kako dolgo bodoči uporabnik čaka na prosto sobo oziroma posteljo v našem Domu je odvisno od psihofizičnega ter zdravstvenega stanja bodočega stanovalca ter od bivanjskega standarda, ki ga želi. Povprečna čakalna doba je od nekaj tednov do nekaj mesecev.

Obrazec Vloga za sprejem v institucionalno varstvo je enak za vse domove v Sloveniji. Lahko ga dobite v naši ustanovi ali na našem spletnem naslovu pod rubriko »Postopek pred sprejemom v Dom«. Na osnovi vloge, ki jo boste posredovali na naš naslov, vas bomo razvrstili v čakalno vrsto ter vas obvestili o možnosti sprejema v našo ustanovo.

Dom ponuja bivanje v enoposteljnih sobah, dvoposteljnih sobah, triposteljnih in v štiriposteljnih sobah. Skupna kapaciteta je 249 postelj. Sobe imajo lastne sanitarije ali lastno kopalnico, nekaj jih ima souporabo sanitarij. Nekatere sobe imajo balkon oz. teraso. Vse sobe imajo lasten priključek za kabelsko televizijo. V vsakem nadstropju so skupni dnevni prostori opremljeni s čajno kuhinjo. Dom razpolaga z urejenim parkom ob reki Savinji, ki nudi možnost za sprehode in prijeten počitek.

Po prejemu obvestila o sprejemu v Dom vam bomo natančno pojasnili, kaj prinesete s seboj. Ker so sobe v našem Domu v celoti opremljene s pohištvom, boste s seboj prinesli svoje osebne stvari in pripomočke za osebno nego. V kolikor boste želeli, boste prinesli s seboj svoj udobni gugalnik, slike, rože... odvisno tudi od tega, ali boste svoje bivališče delili še z drugim stanovalcem, ali boste v sobi bivali sami.

Glede na določila Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakona o zdravstveni dejavnosti je zdravstvena oskrba stanovalcev Doma v pristojnosti Zdravstvenega doma Celje. Ta je v ambulanto Doma razporedil Svetlana Rajkovič, dr. med., ki vodi ambulanto v Domu za potrebe naših stanovalcev 5x tedensko. S prihodom v Dom postane domski zdravnik tudi osebni zdravnik stanovalcev, v kolikor to želijo. V kolikor stanovalci potrebujejo zdravniško pomoč izven ordinacijskega časa domskega zdravnika, zdravstveno-negovalna služba poskrbi za prihod dežurnega zdravnika ali nujne medicinske pomoči. Glede na potrebe stanovalcev je Dom dodatno sklenil podjemno pogodbo z zdravniki specialisti.

Informacije o zdravstvenem stanju stanovalcev so izključno v pristojnosti zdravnika, ki v Domu skrbi za zdravstveno oskrbo stanovalcev, to je Svetlana Rajković, dr. med. Posredovanje informacij o zdravstveni negi stanovalcev Doma so v pristojnosti: Karmen Wirth, dipl. med. sestre, namestnice direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe, ter vodij zdravstvenih enot: Jasmina Cokan in Dijana Glavaš.

Do dodatka za pomoč in postrežbo so upravičeni prejemniki starostne, invalidske, družinske in vdovske pokojnine, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine ali vseh življenjskih potreb. Predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo poda upravičenec (zavarovanec), svojec ali skrbnik. Osebni zdravnik na podlagi zdravstvene dokumentacije, pregleda pacienta ter mnenja specialista pripravi potrebno dokumentacijo. Priprava te dokumentacije se ureja proti plačilu. Dodatek za pomoč in postrežbo pa lahko na priporočenih obrazcih (povezava) vloži tudi upravičenec sam, s pomočjo svojca ali skrbnika. V tem primeru je zadeva brazplačna. Odločbo o upravičenosti do dodatka za pomoč in postrežbo in o višini le-tega izda na podlagi prejete zdravstvene dokumentacije in osebnega pregleda upravičenca Invalidska komisija Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

V Domu pripravljamo vsak dan sveže pripravljeno, zdravo in starostnikom primerno prehrano in napitke. Poleg vodje kuhinje, namestnice direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe, diplomirane medicinske sestre, sodeluje pri pripravi jedilnikov še predstavnik stanovalcev. V Domu pripravljamo več vrst diet, ki jih morajo stanovalci uživati glede na njihovo zdravstveno stanje oziroma specifične zdravstvene zahteve.

Obiski stanovalcev v domu niso omejeni. Dom je odprt vsak dan in sicer od meseca oktobra - do meseca maja med 6. in 20. uro in od meseca maja do oktobra med 6. in 21. uro. V jedilnici obiski niso zaželeni v času zajtrka, kosila ali večerje.

Stanovalci lahko iz Doma odhajajo, kadar koli želijo. Pričakujemo, da nas bodo o daljših odsotnostih obvestili sami ali njihovi svojci, saj Dom prevzema določene obveznosti za vse svoje stanovalce. Zaradi zmanjšanja stroškov oskrbe v primeru odsotnosti, prosimo stanovalce, da nam svojo odsotnost vnaprej najavijo.

Glede na določila Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (uradno prečiščeno besedilo Ur. list RS, št. 69/04), so polnoletni otroci po svojih zmožnostih dolžni preživljati svoje starše. Glede na navedeno, so otroci za svoje ostarele starše dolžni plačati ali doplačati tudi oskrbo v institucionalnem varstvu. V kolikor polnoletni otroci sami ne razpolagajo z dovolj sredstvi za plačilo oskrbe staršev, bodo lahko v postopku na pristojnem Centru za socialno delo (kjer imajo starši stalno bivališče) urejali plačilo oskrbe za starše, ki bo v tem primeru poravnano iz občinskih sredstev.

Cene storitev institucionalnega varstva se določajo v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09). Cene standardne oskrbe sprejme Svet zavoda, k cenam oskrbe poda soglasje ustanovitelj. Svet zavoda sprejme tudi cenik nadstandardnih storitev.

Ob sprejemu vsakega stanovalca glede na njegovo zdravstveno stanje razvrstimo v kategorijo oskrbe, in sicer: 1. oskrba I – za starostnike, ki ne potrebujejo neposredne osebne pomoči, se gibljejo samostojno in so sposobni vsakodnevna opravila (npr. lastne nege) opraviti sami. Standard oskrbe I zajema: bivanje v opremljenih in ogrevanih sobah ter čiščenje le-teh, celodnevno prehrano ter pranje osebnega in domskega perila, koriščenje vseh dnevnih oz. skupnih prostorov, 2. oskrba II – za starostnike z zmernimi starostnimi ali zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči, stanovalci pri nekaterih vsakodnevnih opravilih potrebujejo pomoč negovalnega osebja, 3. oskrba III. a – za starostnike z najzahtevnejšimi starostnimi ali zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo stalno neposredno osebno pomoč in/ali varstvo negovalnega osebja, 4. oskrba III. b – za starostnike z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo 24 urni nadzor in varstvo ter oskrbo, 5. oskrbo IV – za starostnike, ki zaradi posledic upada kognitivnih funkcij potrebujejo delno ali popolno pomoč in nadzor. Cene oskrbe se zvišujejo glede na pomoč in nego strokovnega osebja (cena oskrbe I je najnižja, cena oskrbe III. b najvišja) in bivanjskega standarda, ki ga stanovalec uporablja. Glede na morebitne spremembe zdravstvenega stanja stanovalcev, se spreminja tudi kategorija njegove oskrbe.

V skladu s 36. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Ur. list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09) se cene oskrbe znižajo za strošek živil v primeru, ko so stanovalci napoteni na bolnišnično zdravljenje, zdraviliško zdravljenje ali so iz drugih razlogov odsotni in so najavili svojo odsotnost najmanj 2 dni prej. V kolikor odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dneva odsotnosti dalje.