Dolgoročni cilji Doma ob Savinji Celje so naravnani h kakovosti storitev, k nadaljnjemu razvoju strokovnih pristopov pri celoviti skrbi za starejše ljudi  ter k stalnemu izboljševanju  pogojev za izvajanje dejavnosti zavoda.

 

Dom ob Savinji Celje ima dolgoročno zastavljene naslednje cilje:

 

 1. Nuditi kvalitetno socialno oskrbo v prepletu zdravstvene nege in rehabilitacije 247 stanovalcem Doma. Cilj Doma ob Savinji Celje je zadovoljevanje potreb in želja stanovalcev z namenom doseganja njihovega zadovoljstva ter poudarek na delu z vsemi stanovalci v Domu, izvajanju osebnih načrtov dela s stanovalci. Nuditi možnost začasnih sprejemov – možnost namestitve dveh stanovalcev.

 

 1. Nuditi kvalitetno socialno oskrbo v prepletu zdravstvene nege in rehabilitacije 30 uporabnikom Dnevnega centra. Uporabnikom Dnevnega centra omogočati prevoz in spremstvo v in iz Dnevnega centra. Aktivnosti v Dnevnem centru prilagajati željam in potrebam obiskovalcev Dnevnega centra.

 

 1. Izvajati kvalitetno storitev pomoč družini na domu z organizacijo vse dni v letu med 07.00 in 22.00 uro za področje Mestne občine Celje, Občine Vojnik, Občine Dobrna in Občine Štore. Pri izvajanju storitve pomoč družini na domu upoštevati uporabnikove individualne potrebe in spoštovati pravico do odločanja o vsebini izvedene storitve.

 

 1. Zagotavljati in razvijati delovanje informacijsko koordinacijskega centra. V okviru delovanja informacijsko koordinacijskega centra omogočati informiranje starejših, invalidnih oseb in njihovih svojcev o oblikah, storitvah, mreži pomoči v lokalnem okolju.

 

 1. Sodelovati in biti aktivni na področju storitve pomoči na daljavo.

 

 1. Delovati in razvijati Center za krepitev spomina.

 

 1. Zagotavljati na domove starejših in abonentom v domski jedilnici kvalitetne obroke hrane, ki je prilagojena njihovim potrebam in željam.

 

 1. Nuditi stanovalcem oskrbovanih stanovanj, ki so v neposredni bližini Doma ob Savinji Celje kvalitetne storitve (obiskovanje Dnevnega centra, koriščenje prehrane, pranje perila,…).

 

 1. Dopolnjevati izoblikovani model sodelovanja med svojci in Domom ter si tako skupaj prizadevati doseči isti cilj in ustvariti pogoje za stanovalčevo / uporabnikovo polnovredno življenje v skladu z njegovimi specifičnimi potrebami in zmožnostmi (sestanki s svojci novo sprejetih stanovalcev, klub svojcev, predavanja za svojce…).

 

 1. Postopoma uvajati nove koncepte dela: gospodinjske skupine, kultura usklajenih odnosov, ki zagotavljajo visoko kakovost storitev, hkrati pa omogočajo poslovanje po ekonomskih načelih. Razvijati nove oblike in načine skrbi za starejše ter sodobne metodološke pristope za specifične potrebe posameznih skupin stanovalcev (npr. stanovalci z obolenjem demenca). Uvajati in zagotavljati paliativno oskrbo stanovalcem.

 

 1. Vključevati se v okolje, skrbeti za medgeneracijsko povezovanje ter razvijati, spodbujati in nadgrajevati oblike prostovoljstva (center dnevnih aktivnosti, medgeneracijski center).

 

 1. Razvijati kulturo bivanja.

 

 1. Slediti usmeritvam in ciljem nacionalnega programa varstva starejših občanov ter drugim planskim dokumentom, ko bodo le-ti sprejeti.

 

 1. Poslovati zakonito, gospodarno, zagotavljati finančna sredstva za nemoten razvoj in doseganje zgoraj zastavljenih ciljev.

 

 1. Uvajati in izvajati model E-qalin.

 

 

Glede na zastavljene dolgoročne cilje so stalne naloge oz. projekti Doma ob Savinji Celje:

 1. Razvijanje kulture bivanja – razvoj pozitivne in ustvarjalne klime v Domu ob Savinji Celje,
 2. Uspešno delovanje Dnevnega centra,
 3. Ugotavljanje potreb posameznega uporabnika in uveljavljanje osebnih načrtov reševanja socialnih stisk in težav,
 4. Razvoj zdravstveno negovalne službe,
 5. Razvoj storitev za stanovalce z demenco,
 6. Razvoja prostovoljnega dela,
 7. Organiziranje družabnih in kulturnih aktivnosti,
 8. Razvoj gospodinjskih skupin,
 9. Uvedba in razvijanje kulture usklajenih odnosov
 10. Razvoj paliativne oskrbe stanovalcem,
 11. Uvajanje in izvajanje modela E-qalin,
 12. Delovanje in razvijanje Centra za krepitev spomina,

Center za pomoč na domu:

 1. Informiranje uporabnikov o pomoči na domu,
 2. Ugotavljanje potreb uporabnikov pomoči na domu,
 3. Izvajanje osebnih načrtov reševanja socialnih stisk in težav uporabnikov pomoči na domu,