Postopek sprejema v Dom poteka v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur.l. RS, št. 38/2004 z dopolnitvami). Pred sprejemom v Dom mora kandidat oziroma njegov svojec za sprejem v Dom socialni službi predložiti:

  • Prošnjo za sprejem v institucionalno varstvo
  • Zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni, ki ga napiše osebni zdravnik
  • Izjavo o plačilu oziroma doplačilu stroškov domske oskrbe ali odločbo pristojnega centra za socialno delo
  • Dokazila o prejemkih (zadnji odrezek od pokojnine)
  • Obojestransko fotokopijo slovenske osebne izkaznice (ali dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije in potrdilo o stalnem bivališču)

 

Na dan sprejema mora kandidat oziroma svojec predložiti še:

  • osebno izkaznico,
  • zdravstveno izkaznico,
  • podati ostale podatke za izpolnitev osebnega kartona,
  • vso dosegljivo zdravstveno dokumentacijo - zdravstveni karton.

 

Obrazci

Prošnja za sprejem v dom (obrazec)

Zdravniško mnenje (obrazec)

Izjava o (do)plačilu (obrazec)

Pooblastilo (obrazec)