Storitev socialne oskrbe na domu pomeni vzpostavljanje spoštljivega odnosa in pomoč pri vsakdanjih opravilih v domačem okolju uporabnika:

 • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov);
 • gospodinjska pomoč (prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora);
 • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo);
 • vse dni v letu v okviru gospodinjske pomoči omogočamo tudi prinos kosila na dom.

Storitev je organizirana vse dni v tednu med 7.00 in 22.00 uro. Neposredno izvajanje storitve na domu se glede na potrebe uporabnika lahko izvaja največ do 20 ur tedensko. Pomoč prilagodimo in uskladimo z vašimi potrebami in našimi možnostmi.

Pri zagotavljanju storitev se zavzemamo za oseben pristop, skupaj z vami in/ali s svojci soustvarimo osebni načrt pomoči, kjer v okviru navedenih opravil načrtujemo socialno oskrbo, ki je skladna z vašimi pravicami, potrebami, prioritetami in vašo vizijo življenja.
Storitev izvajamo za občane Mestne občine Celje, Občine Štore, Občine Vojnik in Občine Dobrna.

 

Kako mi lahko socialna oskrba na domu pomaga?

 • Zagotovi mi kakovostno življenje tam, kjer najraje živim – doma.
 • Pomaga mi pri tistih vsakdanjih opravilih, ki jih težje zmorem.
 • Omogoča mi prijeten stik, spoštljiv odnos, druženje, pogovor.
 • Veča mi občutek varnosti, saj me nekdo redno obišče.
 • Zagotovi podporo tudi svojcem pri skrbi zame.

 

Ali sem upravičen do socialne oskrbe na domu?

Vsi, ki izpolnjujete enega izmed naštetih pogojev, ste upravičeni do storitve socialne oskrbe na domu:

 • starejši nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niste sposobni za popolnoma samostojno življenje,
 • ljudje s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorete samostojnega življenja, če vrsta in stopnja vaše invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
 • druge invalidne osebe z invalidnostmi, ki vam je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
 • kronično bolni in ljudje z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimate priznanega statusa invalida, pa ste po oceni pristojnega centra za socialno delo brez pomoči druge osebe nesposobni za samostojno življenje,
 • hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem ali težko ali najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki niste vključeni v organizirane oblike varstva.

Kako se lahko vključim v storitev socialne oskrbe na domu?

 

 • Storitev se prične na vašo pobudo, potrebo, željo po pomoči. Prošnjo za uveljavljanje storitve lahko vložite sami ali vaš svojec osebno na sedežu Centra za pomoč na domu Doma ob Savinji Celje, po telefonupisno ali preko elektronske pošte (cpd@domobsavinji.si).
 • Vodja ali koordinatorka pomoči na domu vas obiščeta na vašem domu in ob ugotovitvi upravičenosti do storitve in v skladu z vašimi željami in potrebami ter organiziranjem ključnih članov okolja, sklenemo dogovor o izvajanju storitve in osebni načrt pomoči (določitev opravil, čas trajanja, termin, načini izvajanja, posebnosti, kontaktne osebe, seznanitev z določili dogovora, določitev plačnika, načina beleženja prisotnosti socialne oskrbovalke, informiranje o možnosti oprostitve plačila in morebitna pomoč pri tem).
 • Neposredno izvajanje storitev po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu prevzamejo usposobljene socialne oskrbovalke in oskrbovalci. Storitve izvajajo strokovno in skladno z etičnimi načeli izvajalcev storitve v socialnem varstvu. Prilagajajo se vašim potrebam in zmožnostim v vašem okolju.
 • Zaradi vaših spremenjenih razmer (zdravstvenega stanja, socialnih ali drugih okoliščin) se lahko dogovor in osebni načrt o sodelovanju spreminjata (povečan ali zmanjšan obseg pomoči, vključitev novih opravil, sprememba časovne dimenzije izvajanja).
 • Spremljamo tudi vaše zadovoljstvo z našimi storitvami, zato je zaželeno, da sodelujete z nami tudi na način izražanja vašega mnenja o izvajanju storitev.
 • Po potrebi z namenom celostne oskrbe na domu sodelujemo tudi z drugimi službami (Center za socialno delo CeljePatronažna služba Zdravstvenega doma Celje, Zdravstveni dom CeljeBolnišnica CeljeCenter za rehabilitacijo invalidov Celje, Psihiatrična bolnišnica VojnikRdeči križKaritas, Javna kuhinja, nevladne organizacije, mestne četrti, negovalne bolnišnice ...)

 

Kakšna je cena?

 • Občine subvencionirajo neposredno izvajanje socialne oskrbe.
 • Cena storitve socialne oskrbe za uporabnika znaša:
 • Za občane Mestne občine Celje 6,50 EUR/ ura pomoči, nedelja 7,00 EUR/ura, praznik 7,20 EUR/ura 
 • Za občane Štor 6,50 EUR/ ura pomoči, nedelja 7,00 EUR /ura, praznik 7,20 EUR/ura
 • Za občane Vojnika 6,50  EUR/ ura pomoči, nedelja 6,50 EUR/ ura, praznik 6,50 EUR/ura
 • Za občane Dobrne 5,00 EUR/ ura pomoči, nedelja 5,00 EUR/ura, praznik 5,00 EUR/ura
 • Vsi tisti, ki ne zmorete samostojno kriti stroškov izvajanja storitve, lahko na pristojnem Centru za socialno delo vložite zahtevek za oprostitev ali zmanjšanje plačila storitve.

 

Kontaktni podatki

Dom ob Savinji Celje
Center za pomoč na domu
Jurčičeva 6
3000 Celje
e-naslov: cpd@domobsavinji.si 

Če vi ali vaš svojec potrebujete katero od naštetih oblik pomoči, nas lahko pokličite vsak dan v letu med 7. in 15. uro na telefonsko številko 03/427-95-26.

Vse dodatne informacije so na voljo:
mag. Simona Žnidarec Demšar, vodja Centra za pomoč na domu 

Darja Hostej Slonecki, koordinatorka pomoči na domu, 03/427-95-29
mag. Marta Alif, koordinatorka pomoči na domu 03/427-95-28