Uvajanje in izvajanje modela E-qalin

V letu 2016 smo pričeli z uvajanjem modela E-qalin. Model E-qalin je mednarodni sistem upravljanja s kakovostjo v socialnem varstvu, v katerem sodelujejo naslednje države: Avstrija, Nemčija, Italija, Luxemburg in tudi Slovenija.

Model kakovosti E-qalin omogoča stalno izboljševanje storitev na socialnem in zdravstvenem področju, nadaljnje razvijanje standardov in primerljivost dosežkov. E-qalin je pomembne predvsem zaradi tega, ker ponuja nadaljnji kakovostni razvoj Doma, predvsem pa dviga kakovost življenja stanovalcev in povečuje njihovo zadovoljstvo, dviga kakovost bivanja, oskrbe, nege, dela, izobraževanja in socialnih storitev, povečuje zadovoljstvo delavcev, razvija močan kolektivni duh, je baza znanja za vse delavce, storitve postanejo še bolj pregledne in primerljive, Dom se je sposoben prilagajati sodobnemu času.

Priprave k uvajanju modela E-qalin so v Domu ob Savinji Celje pričele potekati že meseca marca 2016 z izobraževanjem procesnih vodij in moderatorjev, kateri vodijo delo skupin za kakovost za delavce in za vodstvo. Uradni začetek uvajanja sistema E-qalin je bil v mesecu septembru 2016, v mesecu novembru 2016 pa so s svojim delom pričele skupine za kakovost. Cikel traja tri leta, v tem obdobju bomo ocenili 66 kriterijev in 25 kazalnikov. Vsak kriterij ima svojega skrbnika, osebo, ki kriterij oblikuje. Glede na število stanovalcev, uporabnikov in zaposlenih smo oblikovali štiri skupine za kakovost za zaposlene in eno vodstveno skupino za kakovost. Oblikovala se je tudi skupina za razvoj, ki jo vodi direktorica. V vsaki skupini za kakovost za zaposlene sodelujejo zaposleni iz različnih služb in stanovalci.

 

Z nadaljevanjem projekta smo nadaljevali tudi v letu 2017, ko so si moderatorji skupin za kakovost izbrali nove člane skupine in nadaljevali z obravnavo novih kriterijev.

Skupine so delovale pod vodenjem moderatorjev, prav tako pa je delovala vodstvena skupina. V letu 2018 je začela s vojim delom tudi Skupina za razvoj, ki konkretne predloge skupin sprejme ali zavrne in obrazloži zakaj je temu tako. Iz delovanja skupine se razvijejo nove manjše spremembe ali novi projekti, katere je potrebno realizirati, zanj pa so odgovorne določene osebe med zaposlenimi.

 

Projekt je do sedaj prinesl pozitivna mnenja in rezultate in veliko predlogov je bilo realiziranih, katere koristi imajo tako stanovalci kot zaposleni.

Tako v letu 2017 in 2018 smo izvedli anketiranje med stanovacli, zaposlenimi in svojci z anketo o zadovoljstvu, katera nam prikaže vpogled o samem zadovoljstvu vseh interesnih skupin, kje so naše šibke točke in kje lahko stvari še izboljšamo, za dosego večjih skupnih ciljev v našem Domu.

 

Delovanja in razvijanja Centra za krepitev spomina

Spomladi 2015 smo Zavod za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj Celje, Univerzitetni klinični center Ljubljana – Klinični oddelek za bolezni živčevja, Dom ob Savinji Celje, Center za socialno delo Celje in Združenje zahodno-štajerske pokrajine za pomoč pri demenci Spominčica Šentjur pričeli projekt Živeti z demenco. Projekt je bil do konca leta 2016 financiran iz programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014. 

Splošni cilj projekta je izboljšanje storitev za osebe obolele z demenco in njihove svojce.

Ciljne skupine so osebe z demenco, njihovi oskrbovalci in svojci, strokovni kader, ki se bo usposobil za delo v Centru za pomoč pri demenci, prostovoljci in širša javnost, ki se bo preko različnih oblik informiranja in izobraževanja osveščala o demenci.

Partnerji v projektu Živeti z demenco smo 24. novembra 2015 odprli Center za krepitev spomina v naših prostorih. Center za krepitev spomina osebam obolelim z demenco ter njihovim oskrbovalcem in svojcem na enem mestu ponuja svetovanje različnih strokovnjakov, informacije o ponudbi storitev in drugo vrsto pomoči. Nudi izobraževanja, različne delavnice, treninge in skupine za samopomoč. Razvija mrežo usposobljenih prostovoljcev posebej za osebe z demenco in za sodelovanje z njihovimi svojci. V Centru za krepitev spomina se bodo zainteresirani naučili prepoznati demenco, spoznali bodo možne načine preventive in zdravljenja ter zdravstvene in socialne storitve, ki jih potrebujejo.

V letu 2016 smo skupaj s partnerji sodelovali v okviru Centra za krepitev spomina in projekta Živeti z demenco pri izvedbi naslednje aktivnosti:

 1. Deluje  skupina za samopomoč (družabne aktivnosti za ljudi z demenco). Vsako sredo v tednu med 16.00 in 18.00 uro potekajo organizirana družabna srečanja oseb obolelih z demenco in strokovnih sodelavcev.
 2. Deluje skupina za samopomoč za svojce.
 3. V mesecu februarju in oktobru je bila izvedena vikend delavnica s predavanjem prof. dr. Zvezdana Pirtoška, dr. med. in srečanjem s svojci in osebami obolelimi z demenco.
 4. V mesecu februarju, marcu, aprilu, maju in juniju so bila v prostorih Doma ob Savinji Celje izvedena predavanja prof.dr. Zvezdana Pirtovška, dr.med., asist.dr. Milice Gregorič Kramberger, dr.med.,  dr. Veronike Kragelj, univ.dipl.psih. ter predavanja strokovnih delavk iz Centra za socialno delo. Teme predavanj so bile: Novi načini zdravljenja demence, Skrb za osebe po odvzeme poslovne sposobnosti, Skrbništvo za posebni primer, Depresija, Komunikacija, Izgorevanje.
 5. V okviru delovanja Centra za krepitev spomina so bile omogočene  multidisciplinarne in individualne obravnave ljudi z demenco in njihove svojce.
 6. Ljudem z demenco in njihovim svojcem smo svetovali ter jih informirali o storitvah.
 7. Izvedena je bila izkustvena delavnica za svojce in prostovoljce v projektu, ki jo je izvedla medicinska sestra iz Zdravstvenega doma Koper.
 8. Na prireditvi Celje zdravo mesto, 8. psihogeriatričnem srečanju na Dobrni in na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani, na Aktivu socialnih delavcev in Gerontološkega društva v Ljubljani smo predstavili aktivnosti v okviru Projekta živeti z demenco in delovanje Centra za krepitev spomina. 
 9. Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve demence 21.09. smo organizirali dan odprtih vrat in pohod za spomin. Dom ob Savinji Celje je pridobil naziv Varna točka za starejše.
 10. V oktobru smo si ogledali primer dobre prakse na Norveškem.

V letu 2017 smo postali vodilni partner projekta "Živeti z demenco - podpora v domačem okolju", ki nadaljuje z aktivnostmi Centra za krepitev spomina ter ostalimi dodanimi aktivnostmi. V projektu sodelujejo tudi: Zavod za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj Celje, Center za socialno delo Celje, Zdravstveni dom Celje, Spominčiča - Alzheimer Slovenija.

 

DOLGOROČNI CILJ

Dolgoročni cilji Doma ob Savinji Celje so naravnani h kakovosti storitev, k nadaljnjemu razvoju strokovnih pristopov pri celoviti skrbi za starejše ljudi  ter k stalnemu izboljševanju  pogojev za izvajanje dejavnosti zavoda.

 

Dom ob Savinji Celje ima dolgoročno zastavljene naslednje cilje:

 

 • Nuditi kvalitetno socialno oskrbo v prepletu zdravstvene nege in rehabilitacije 249 stanovalcem Doma. Cilj Doma ob Savinji Celje je zadovoljevanje potreb in želja stanovalcev z namenom doseganja njihovega zadovoljstva ter poudarek na delu z vsemi stanovalci v Domu, izvajanju individualnih načrtov dela s stanovalci. Nuditi možnost začasnih sprejemov.

 

 • Nuditi kvalitetno socialno oskrbo v prepletu zdravstvene nege in rehabilitacije 30 uporabnikom dnevnega centra. Uporabnikom dnevnega centra omogočati prevoz in spremstvo v in iz dnevnega centra. Aktivnosti v dnevnem centru prilagajati željam in potrebam obiskovalcev dnevnega centra.

 

 • Izvajati kvalitetno storitev pomoč družini na domu z organizacijo vse dni v letu med 07.00 in 22.00 uro za področje Mestne občine Celje, Občine Vojnik, Občine Dobrna in Občine Štore. Pri izvajanju storitve pomoč družini na domu upoštevati uporabnikove individualne potrebe in spoštovati pravico do odločanja o vsebini izvedene storitve.

 

 • Zagotavljati in razvijati delovanje informacijsko koordinacijskega centra. V okviru delovanja informacijsko koordinacijskega centra omogočati informiranje starejših, invalidnih oseb in njihovih svojcev o oblikah, storitvah, mreži pomoči v lokalnem okolju.

 

 • Sodelovati in biti aktivni na področju storitve pomoči na daljavo.

 

 • Delovati in razvijati Center za krepitev spomina.

 

 • Zagotavljati na domove starejših in abonentom v domski jedilnici kvalitetne obroke hrane, ki je prilagojena njihovim potrebam in željam.

 

 • Nuditi stanovalcem oskrbovanih stanovanj, ki so v neposredni bližini Doma ob Savinji Celje kvalitetne storitve (obiskovanje dnevnega centra, koriščenje prehrane, pranje perila,…).

 

 • Dopolnjevati izoblikovani model sodelovanja med svojci in Domom ter si tako skupaj prizadevati doseči isti cilj in ustvariti pogoje za stanovalčevo / uporabnikovo polnovredno življenje v skladu z njegovimi specifičnimi potrebami in zmožnostmi (sestanki s svojci novo sprejetih stanovalcev, klub svojcev, predavanja za svojce…).

 

 • Postopoma uvajati nove koncepte dela: gospodinjske skupine, kongruentna odnosna nega, ki zagotavljajo visoko kakovost storitev, hkrati pa omogočajo poslovanje po ekonomskih načelih. Razvijati nove oblike in načine skrbi za starejše ter sodobne metodološke pristope za specifične potrebe posameznih skupin stanovalcev (npr. stanovalci z obolenjem demenca). Uvajati in zagotavljati paliativno oskrbo stanovalcem.

 

 • Vključevati se v okolje, skrbeti za medgeneracijsko povezovanje ter razvijati, spodbujati in nadgrajevati oblike prostovoljstva (center dnevnih aktivnosti, medgeneracijski center).

 

 • Razvijati kulturo bivanja.

 

 • Slediti usmeritvam in ciljem nacionalnega programa varstva starejših občanov ter drugim planskim dokumentom, ko bodo le-ti sprejeti.

 

 • Poslovati zakonito, gospodarno, zagotavljati finančna sredstva za nemoten razvoj in doseganje zgoraj zastavljenih ciljev. 

 

 • Uvajati in izvajati model E-qalin in projekt pripeljati do presoje.