Delovanja in razvijanja Centra za krepitev spomina

Spomladi 2015 smo Zavod za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj Celje, Univerzitetni klinični center Ljubljana – Klinični oddelek za bolezni živčevja, Dom ob Savinji Celje, Center za socialno delo Celje in Združenje zahodno-štajerske pokrajine za pomoč pri demenci Spominčica Šentjur pričeli projekt Živeti z demenco. Projekt je bil do konca leta 2016 financiran iz programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014. 

Splošni cilj projekta je izboljšanje storitev za osebe obolele z demenco in njihove svojce.

Ciljne skupine so osebe z demenco, njihovi oskrbovalci in svojci, strokovni kader, ki se je usposobil za delo v Centru za pomoč pri demenci, prostovoljci in širša javnost, ki se je preko različnih oblik informiranja in izobraževanja osveščala o demenci.

Partnerji v projektu Živeti z demenco smo 24. novembra 2015 odprli Center za krepitev spomina v naših prostorih. Center za krepitev spomina osebam obolelim z demenco ter njihovim oskrbovalcem in svojcem na enem mestu ponuja svetovanje različnih strokovnjakov, informacije o ponudbi storitev in drugo vrsto pomoči. Nudi izobraževanja, različne delavnice, treninge in skupine za samopomoč. Razvija mrežo usposobljenih prostovoljcev posebej za osebe z demenco in za sodelovanje z njihovimi svojci. V Centru za krepitev spomina se zainteresirani naučijo prepoznati demenco, spoznali možne načine preventive in zdravljenja ter zdravstvene in socialne storitve, ki jih potrebujejo.

V letu 2016 smo skupaj s partnerji sodelovali v okviru Centra za krepitev spomina in projekta Živeti z demenco pri izvedbi naslednje aktivnosti:

  1. Skupina za samopomoč (družabne aktivnosti za ljudi z demenco). Vsako sredo v tednu med 16.00 in 18.00 uro potekajo organizirana družabna srečanja oseb obolelih z demenco in strokovnih sodelavcev.
  2. Skupina za samopomoč za svojce obolelih
  3. V mesecu februarju in oktobru je bila izvedena vikend delavnica s predavanjem prof. dr. Zvezdana Pirtoška, dr. med. in srečanjem s svojci in osebami obolelimi z demenco.
  4. V mesecu februarju, marcu, aprilu, maju in juniju so bila v prostorih Doma ob Savinji Celje izvedena predavanja prof.dr. Zvezdana Pirtovška, dr.med., asist.dr. Milice Gregorič Kramberger, dr.med.,  dr. Veronike Kragelj, univ.dipl.psih. ter predavanja strokovnih delavk iz Centra za socialno delo. Teme predavanj so bile: Novi načini zdravljenja demence, Skrb za osebe po odvzeme poslovne sposobnosti, Skrbništvo za posebni primer, Depresija, Komunikacija, Izgorevanje.
  5. V okviru delovanja Centra za krepitev spomina so bile omogočene multidisciplinarne in individualne obravnave ljudi z demenco in njihove svojce.
  6. Ljudem z demenco in njihovim svojcem smo svetovali ter jih informirali o storitvah.
  7. Izvedena je bila izkustvena delavnica za svojce in prostovoljce v projektu, ki jo je izvedla medicinska sestra iz Zdravstvenega doma Koper.
  8. Na prireditvi Celje zdravo mesto, 8. psihogeriatričnem srečanju na Dobrni in na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani, na Aktivu socialnih delavcev in Gerontološkega društva v Ljubljani smo predstavili aktivnosti v okviru Projekta živeti z demenco in delovanje Centra za krepitev spomina. 
  9. Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve demence 21. septembra smo organizirali dan odprtih vrat in pohod za spomin. Dom ob Savinji Celje je pridobil naziv Varna točka za starejše.
  10. V oktobru smo si ogledali primer dobre prakse na Norveškem.

V letu 2017 smo postali vodilni partner projekta "Živeti z demenco - podpora v domačem okolju", ki nadaljuje z aktivnostmi Centra za krepitev spomina, ter ostalimi dodanimi aktivnostmi. V projektu so sodelovali tudi: Zavod za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj Celje, Center za socialno delo Celje, Zdravstveni dom Celje, Spominčiča - Alzheimer Slovenija. 

V letu 2018 smo nadaljevali s projektom "Živeti z demenco - podpora v domačem okolju"  in delom Centra za krepitev spomina po zastavljenih ciljih in jih uspešno zaključili.  V času izvajanja projekta je Dom ob Savinji Celje v partnerstvu z Zdravstvenim domom Celje, Centrom za socialno delo Celje, Zavodom za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj Celje ter organizacijo Alzheimer Slovenija - Spominčiča izvedel v regiji vrsto izobraževanj za strokovno in laično javnost  in usposobil preko 2.000 udeležencev. Izobraževanja so potekala v Mestni občini Celje, Občini Velenje, v VGC Planet generacij Velenje, Medgeneracijskem centru Šoštanj, v Lambrechtovem domu Slovenjske Konjice, Trubarjevem domu upokojencev v Zidanem Mostu, Centru starejših Zimzelen v Topolšici, Medgeneracijski hiši Rečica ob Savinji, Zavodu sv. Rafaela Vransko, Dom upokojencev Polzela in Domu Nine Pokorn Grmovje.  13. novembra je v Domu ob Savinji Celje potekala zaključna prireditev s podelitvijo zahval vsem sodelujočim organizacijam v okviru izvajanja projekta "Živeti z demenco - podpora v domačem okolju" sofinanciranega s sredstvi Ministrstva za zdravje. V drugem delu dogodka je potekala razprava z resornim Ministrtvom za zdravje in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in izvajalci projektov v Republiki Sloveniji: Dom Danice Vogrinec Maribor, Dom starejših Ptuj, Koroški dom starostnikov, Dom starejših Šentjur, Alzheimer Slovenija - Spominčica in Dom ob Savinji Celje. 

V letu 2019 Dom ob Savinji Celje nadaljuje z delom v okviru Centra za krepitev spomina in osebam z demenco in njihovim svojcem nudi informiranje o znakih bolezni, o storitvah in programih, ki so na voljo vsem, ki se srečujejo z demenco. Vsako sredo od 16. do 18. ure organiziramo družabno srečanje za osebe obolele z demenco. Vsako tretjo sredo v mesecu med 16. in 18. uro se srečuje skupina za samopomoč za svojce. Organiziramo predavanja strokovnjakov na temo demence in se aktivno udeležujemo dogodkov na temo demence.